Service

Opret bruger

Partnerportal

Produktoversigt

Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg til køber (herefter benævnt ”Køber”) af varer eller ydelser, hvad enten der er tale om levering af reservedele (”Vare”) eller af anlæg (”Anlæg”) (herefter samlet benævnt ”Produkt/Produkter”) fra BWT Danmark A/S (herefter benævnt ”BWT”), medmindre betingelserne er konkret fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

Hvor intet andet fremgår af nærværende betingelser, skal eventuelle tvister og tvivlsspørgsmål afgøres i overensstemmelse med:

”NL 92 Almindelige Leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto - Metallindustriens Centralförbund r. y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige” for så vidt angår leverancer af Produkter, hvor BWT ikke foretager montage hos Køber henholdsvis ”NLM 94 Almindelige Leveringsbetingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1994 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto - Metallindustriens Centralförbund r. y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige” for så vidt angår leverancer af Produkter, hvor BWT foretager montage hos Køber.

 

1. Dokumentation

Alle data, henvisninger o.lign. anført i vores datablade, kataloger, billedmateriale eller andet dokumentationsmateriale er vejledende og således uden forbindende. Tegninger og andre tekniske dokumenter, der ikke er generelle datablade etc. udleveret i forbindelse med en leverance, må ikke uden vores skriftlige samtykke anvendes til andre formål end de af Køber i forbindelse med købet angivne formål.

 

2. Opstilling og montage

BWT anbefaler Køber at anvende en BWT montør eller en af BWT godkendt montør ved opstilling og montering af Anlæg. Køber forpligter sig dog i alle tilfælde til kun at anvende autoriserede og myndighedsgodkendte VVS- og elinstallatører i forbindelse med opstilling og montering af Anlæg samt i forbindelse med enhver form for justering, modificering eller anden påvirkning af et Produkts funktion. Det påhviler Køber at tilsikre, at BWT’s vejledninger for opstilling og montering overholdes. BWT påtager sig intet ansvar såfremt de af BWT anførte retningslinier og vejledninger ikke overholdes.

 

3. Priser

Alle priser i vore prislister, tilbud, fakturaer etc. er uden moms og eventuelle andre afgifter. Priserne er dagspriser, ab lager. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne priser uden forudgående varsel. Rabatter og andre afvigelser fra listepriserne forekommer kun efter nærmere aftale. I tilfælde af ændringer i valutakurser, råvarepriser, told- og afgiftssatser, transportomkostninger samt andre forhold, der ligger udenfor BWT’s kontrol, forbeholder BWT sig endvidere ret til frem til leveringstidspunktet at ændre aftalte priser tilsvarende.

 

4. Tilbud

Tilbud er gældende i 90 kalenderdage fra tilbudsdato, hvis ikke andet er anført på tilbudet.

 

5. Ordrer

Medmindre andet aftales, noteres ordren til de på ordredatoen gældende dagspriser. Oplysninger på ordrebekræftelser vedrørende leveringstid, priser og andet er opgivet efter BWT’s bedste skøn og regnes fra den dag BWT har modtaget alle nødvendige oplysninger for at kunne påbegynde ordren. Ordrer kan kun annulleres efter forudgående aftale med BWT. Ordrer som omfatter Produkter, der skal hjemtages specielt af BWT, kan kun annulleres efter forudgående accept fra den pågældende underleverandør. Ved ordrer af specielt hjemtagne Produkter, forbeholder BWT sig ret til at levere indtil +/- 10 % af den bestilte mængde. I sådanne tilfælde skal levering betragtes som fuldstændig opfyldelse af ordren.

 

6. Levering og forsinkelse

Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende ”Incoterms”. Levering er Ab BWT’s Lager, medmindre andet aftales skriftligt. Levering anses for sket ved overgivelse til fragtfører og risikoen for det købte overgår til Køber på dette tidspunkt. Alle forsendelser til Danmark er underlagt NSAB 2000, samt den til enhver tid gældende CMR-lov for internationale transporter. Undlader Køber at modtage Produktet rettidigt, har BWT ret til efter eget skøn at annullere eller fastholde den pågældende leverance. Endvidere er BWT berettiget til at sælge eller fjerne Produkterne for Køberens regning og risiko samt kræve erstatning. Såfremt leverancen fastholdes, anses levering i så tilfælde for at have fundet sted på det tidspunkt, da Produkterne kunne have været overgivet til fragtfører

 

7. Returnering

Leverede produkter tages kun retur mod forudgående aftale herom og med mindre andet er aftalt kun såfremt Produktet er ubrugt. Såfremt returneringen ikke kan henføres til en fejl fra BWT, forbeholder BWT sig ret til at fratrække 20 % af fakturabeløbet før kreditering af køber.

 

8. Reklamation og mangler

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en Vare og/eller ved færdiggørelse af et Anlæg at underkaste Produktet en grundig undersøgelse med henblik på at sikre sig, at det leverede er mangelfrit. Mangler, som burde have været opdaget af Køber ved en sådan undersøgelse, kan ikke efterfølgende gøres gældende overfor BWT. Alle reklamationer, indsigelser m.v. skal gøres gældende skriftligt overfor BWT straks efter manglen er eller kunne have været opdaget og i alle tilfælde senest 3 måneder efter levering. Manglende rettidig reklamation medfører, at Køber fortaber sine misligholdelsesbeføjelser. Såfremt det leverede har lidt skade under transporten, påhviler det Køber at tage skriftligt forbehold på fragtbrevet. BWT kan efter eget valg afhjælpe eventuelle mangler ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid eller ved at meddele Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Endelig kan BWT vælge at kreditere Køber de mangelfulde Produkter mod sådanne Produkters returnering til BWT. Køber er ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning i tilfælde af mangler, såfremt BWT afhjælper manglerne på en af ovennævnte måder. I tilfælde af reklamation over et Anlæg, skal BWT være berettiget til at foretage inspektion og kontrolmålinger på opstillingsstedet mod 2 dages forudgående skriftligt varsel til Køber. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvorvidt det leverede opfylder de i forbindelse med købet aftalte specifikationer samt specifikationer i henhold til BWT’s datablade mv. (”Specifikationerne”), er BWT berettiget til at kræve udmeldelse af en uvildig specialist fra Dansk Teknologisk Institut (”DTI”) med henblik på foretagelse af nødvendige målinger, med mindre Parterne bliver enige om en alternativ specialist. Parterne forpligter sig til at acceptere DTI’s målingsresultater som endelige. Såfremt det viser sig ved DTI’s måling, at det leverede ikke opfylder Specifikationerne, skal BWT afholde alle omkostninger til DTI. I modsat fald skal Køber afholde alle sådanne omkostninger, samt BWT’s dokumenterede omkostninger afholdt i forbindelse med et sådant syn og skøn. BWT kan i intet tilfælde pålægges erstatningsansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tidstab og tabt fortjeneste som følge af mangler.

 

9. Produktansvar

BWT kan kun drages til ansvar for person- og/eller tingskade forvoldt af BWT’s Produkter, såfremt det bevises, at skaden skyldes vores fejl eller forsømmelse. BWT ifalder ikke produktansvar, hvis Køber eller tredjemand, som ikke er BWT-godkendt montør eller autoriseret og myndighedsgodkendt VVS- eller elinstallatør, har monteret, justeret eller på anden måde påvirket Produktet før eller efter skaden indtraf. BWT er endvidere ikke ansvarlig, såfremt Køber eller skadelidte ikke har fulgt de sikkerhedsforskrifter, som fremgår af manualen til det pågældende Produkt. Ansvar for skade på erhvervsløsøre og fast ejendom er maksimeret til DKK 2.000.000,00. Køber er forpligtet til at skadesløsholde BWT for ethvert krav, der måtte overstige denne maksimalsum. BWT og Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af de leverede Produkter. Såfremt BWT pålægges produktansvar overfor en senere erhverver af det skadevoldende Produkt, skal Køber friholde BWT for ethvert krav i det omfang BWT ikke ville være ansvarlig over for Køber efter betingelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. BWT kan aldrig drages til ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tidstab og tabt fortjeneste.

10. Betalingsbetingelser

Betaling forfalder efter BWT’s til enhver tid gældende betalingsbetingelser, medmindre andet fremgår af fakturaen eller er skriftligt aftalt. Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, forbeholder BWT sig retten til at tilskrive morarenter fra forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. BWT forbeholder sig retten til at lade levering betinge af kontant betaling. Ved Købers manglende betaling er BWT, uanset om købet fastholdes eller hæves, berettiget til at standse alt arbejde på og alle leverancer af ordrer indgået fra Køber, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt. Køberen er uberettiget til at bringe BWT’s krav til ophør ved modregning.

 

11. Garanti

BWT yder 12 måneders garanti på alle Produkter, medmindre andet er aftalt skriftligt. Garantien regnes fra den dag det pågældende Anlæg eller Vare tages eller kunne være taget i brug, dog er garantien i alle tilfælde maksimeret til 18 måneder fra fakturadato. Garantien bortfalder, såfremt nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke er overholdt. Tilsvarende bortfalder garantien for et leveret Anlæg, såfremt en del eller dele af det pågældende Anlæg modificeres eller dele heraf udskiftes med reservedele af et andet fabrikat uden BWT’s forudgående skriftlige samtykke. Garantien bortfalder, såfremt Produkter anvendes til andre formål end de oprindeligt specificerede, jf. BWT’s datablade etc. eller parternes skriftlige aftale. Garantien er ikke gældende for Forbrugsvarer, herunder, men ikke begrænset til, membraner, ionbytter og mikronfiltre, som anvendes og skal udskiftes som et led i Anlæggets drift.

 

12. Force Majeure

En part hæfter ikke for manglende opfyldelse af partens forpligtelser i henhold til tilbud eller ordrebekræftelse som følge af force majeure, herunder krig, mobilisering, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, valutarestriktioner, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, almindelig vareknaphed, beslaglæggelse, mangel på arbejdskraft, transportmidler eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for partens kontrol, og som hindrer opfyldelsen. Ovennævnte force majeure-klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer parten selv eller en af parten valgt underleverandør. Såfremt rettidig eller mangelfri levering hindres midlertidigt ved én eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, idet hver af parterne dog er berettiget til skriftligt og ansvarsfrit at annullere aftalen, såfremt hindringen må antages at vedvare ud over 3 måneder fra den fastsatte leveringstid.

 

13. Tvister

Enhver tvist afgøres efter dansk ret. Retten i Roskilde/Østre Landsret i Købehavn er rette værneting vedrørende ethvert mellemværende opstået i anledning af BWT’s leverancer til Køber. BWT kan uanset den ovenfor anførte bestemmelse bestemme, at mellemværendet skal afgøres ved voldgift efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut” (Copenhagen Arbitration).